Par kultūru

Spāre Vītola, Pēteris Sīlis, Reinis Žodžiks

Ziņu portāli un sociālie mediji sniedz pastarpinātu ieskatu ar kultūru saistītos notikumos, tiesības komentēt ir ikvienam interneta lietotājam. “Delfu komentārs” sarunvalodā raksturo naidīgu, gramatikas kļūdas saturošu komentāru. Instagram publicētajos komentāros saglabāts oriģinālais pieraksts, savukārt, Twitter kontā ar algoritma palīdzību no komentāriem tiek ģenerēts “vidējais Delfu komentārs”, kas sniedz “vidēju” ieskatu komentētāju domās par kultūras notikumiem Latvijā. Komentāri ir atrasti dažādos Latvijā populāros interneta portālos.